Buying Rules

1. Bendrosios nuostatos.

 • 1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.Bestgift.lt susijusios nuostatos.
 • 1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

2. Asmens duomenų apsauga.

 • 2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.Geoshop.lt, pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Šie duomenys naudojami tik užsakymų atlikimui ir problemų, jei tokios kyla, susijusių su prekių pateikimu ar pristatymu, išsprendimui.
 • 2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.
 • 2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo ir tikslais.
 • 2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

 • 3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui nustatytą sumą už užsakytas prekes.
 • 3.2 Registracijos formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.Bestgift.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
 • 3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.
 • 3.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.Bestgift.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

 • 4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.Bestgift.lt teikiamomis paslaugomis.
 • 4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
 • 4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
 • 4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
 • 4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
 • 4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka.

 • 5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
 • 5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuvėje www.Bestgift.lt arba atvykus vietoje.
 • 5.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais.
 • 5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:
 • 5.4.1. naudojantis savo el. bankininkyste arba grynaisiais.
 • 5.4.2. Prekės galiojimo terminas – 6 arba 12 mėnesių nuo įsigijimo dienos.

6. Baigiamosios nuostatos.

Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

MODAL BTN